Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Endurance Range onderdeel van  Carp Tackle Holland

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

2. overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.

3. communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;

4. professional: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon vertegenwoordiger van Carp Tackle Holland en of beroepsbeoefenaar;

5. consument: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of Carp tackle Holland;

6. klant: de koper van goederen, consument en professional.

7. aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals Carp tackle Holland die op haar website, catalogus, folders of anderszins aan de consument doet.

8. prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;

9. zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;


Artikel 2 – Identiteit

 Endurance Range is onderdeel van Carp Tackle Holland en CarpShopXXL, gevestigd Ereprijsstraat  39 5402 GA Uden KvK Nr. 10038800 BTW Nr. NL 807274367 B01


Artikel 3 - Algemene leveringsvoorwaarden

1. Tijdig, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt naar de online tekst van de Algemene Leveringsvoorwaarden Carp Tackle Holland verwezen.

2. De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen Carp Tackle Holland en klant, ongeacht het communicatiemiddel dat wordt gebruikt.

3. Eventuele afwijkingen van deze algemene leveringsvoorwaarden bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.


Artikel 4 - Het aanbod

1. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroeping recht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities.

3. Indien door Carp Tackle Holland aan de klant de mogelijkheid wordt geboden om uitgesteld of in termijnen te betalen, zullen de voorwaarden waaronder dit geschiedt in het aanbod worden bekendgemaakt.

4. Als door Carp Tackle Holland aan de consument de mogelijkheid wordt geboden via een communicatietechniek op afstand anders dan tegen het basistarief contact te nemen, zullen de kosten daarvan uiterlijk bij het aanbod medegedeeld worden.

5. Aanbiedingen per advertentie en internet zijn vrijblijvend en geldig zolang genoemd product bij Carp Tackle Holland op voorraad zijn.


Artikel 5 - Zichttermijn

1. Het aanbod houdt tevens een zichttermijn van zeven werkdagen in, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument. Het zichttermijn geldt niet voor professionals.

2. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroeping recht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.

3. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de door ons verkochte goederen zijn: a. Alle hard- en software, gebruiksartikelen, apparatuur en accessoires dienen ongeopend en ongebruikt te zijn. b. Verbruiksartikelen worden nooit retour genomen. c. Computersoftware valt ook onder de verbruiksartikelen. d. Bij gehele of gedeeltelijke ingebruikname van de verworven goederen zal een standaardpercentage aan her-opslagkosten in rekening gebracht worden van tenminste 20% van de aanschafkosten die de consument betaalde. e. Beschadigde, vernielde of anderszins onverkoopbaar gemaakte goederen, worden niet teruggenomen.

4. De consument kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door het Carp Tackle Holland bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.

5. Bij retour van artikelen aangekocht via de website wordt het aankoopbedrag minus de door Carp Tackle Holland gemaakte verzendkosten minus 10% handelingskosten gecrediteerd. Bij retour van artikelen aangekocht via onze winkel krijgt u een tegoedbon en geen creditering.


Artikel 6 - Totstandkoming van de overeenkomst

1. Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.

3. Het staat Carp Tackle Holland vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen koop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen.

4. Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.

5. Carp Tackle Holland treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.

6. Carp Tackle Holland kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Carp Tackle Holland is gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.

7. Tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zal het Carp Tackle Holland de in artikel 4, leden 2, 3 en 4, bedoelde informatie aan de consument ter beschikking stellen.

8. Carp Tackle Holland zal tevens - uiterlijk bij de uitvoering van de overeenkomst - aan de consument de volgende informatie verstrekken: a) schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroeping recht gebruik kan maken, of waar deze op de eigen website te vinden zal zijn. b) het geografische adres van de vestiging van het Carp Tackle Holland waar de consument met klachten terecht kan; c) de informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties.


Artikel 7 - De prijs

1. Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven, valuta schommelingen en inkoopsprijzen. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.

2. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij: a) de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.


Artikel 8 – Conformiteit

 Carp Tackle Holland staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


Artikel 9 - Garantie

1. Een eventueel door Carp Tackle Holland als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens Carp Tackle Holland kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

2. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens Carp Tackle Holland kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door Carp Tackle Holland verleende garantie.


Artikel 10 - De bestelling

1. Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen Carp Tackle Holland en de consument anders is overeengekomen.


Artikel 11 - De uitvoering van de bestelling

1. Carp Tackle Holland zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan Carp Tackle Holland kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene leveringsvoorwaarden is vermeld, Carp Tackle Holland geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij anders overeengekomen. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Bij artikelen aangekocht via de website wordt het aankoopbedrag minus de door Carp Tackle Holland gemaakte verzendkosten gecrediteerd. Bij retour van artikelen aangekocht via onze winkel krijgt u een tegoedbon en geen creditering.

4. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Carp Tackle Holland zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan de zichttermijn niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Carp Tackle Holland.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij Carp Tackle Holland, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 12 - Betaling

1. Betaling dient te geschieden ter keuze van Carp Tackle Holland 

  • Netto contant bij aflevering; 
  • Vooruit middels storting of overmaking op een door Carp Tackle Holland aangewezen bank- of postbankrekening; 
  • Uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen.

2. Bij de verkoop van goederen aan consumenten mag in algemene leveringsvoorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan Carp Tackle Holland te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft het Carp Tackle Holland behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

5. De klant is niet bevoegd op een aan Carp Tackle Holland te betalen bedrag enig deel wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen noch is hij gerechtigd op grond van een klacht over de geleverde zaken de betaling opschorten.

6. Prijzen worden genoteerd in Euro’s


Artikel 13 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Carp Tackle Holland en de consument waarop deze algemene leveringsvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, ook die slechts door een der partijen als zodanig wordt aangemerkt, kunnen worden beslist door de rechter die bevoegd is in het gebied waar Carp Tackle Holland gevestigd/zaak doende is.

Artikel 14 -Aansprakelijkheid

1. Carp Tackle Holland is jegens de klant nooit aansprakelijk voor enige schade tenzij deze te wijten is aan opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van Carp Tackle Holland.

2. Aansprakelijkheid met betrekking tot bedrijfs- en/of stagnatieschade is nadrukkelijk uitgesloten.


Artikel 15 -Slotbepaling

1. In die gevallen waarin deze Algemene Leveringsvoorwaarden Carp Tackle Holland niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing.

2. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Vooraarden Carp Tackle Holland in strijd zou blijken met enige dwingende bepaling van nationale if internationale wetgeving, zal deze al niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Algemene Leveringsvoorwaarden Carp Tackle Holland voor het overige partijen blijven binden.